วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

เรื่องการสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความรู้สึกของผู้ปกครองนักเรียน

 

โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 

 

โดย นายเอกพล  พลเยี่ยม

 

ความเป็นมาของปัญหา

                โรงเรียนบ้านโป่งเปือยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา มาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจากเขตบริการถึง 7 หมู่บ้าน ที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือยจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาจนปัจจุบัน มักจะพบปัญหาต่างๆ มากมายโดยเฉพาะปัญหาทางด้านคุณธรรม-จริยธรรม เพราะนักเรียนที่มาเรียนจากหลายหมู่บ้านทางโรงเรียนจึงไม่อาจทราบข้อมูลจากผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะครูผู้สอน ผู้ศึกษาซึ่งทำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จึงต้องสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของผู้เรียนโดยผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.             เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

3.             เป็นข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล

4.             สร้างความตระหนักให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปครอง 

 

 

วิธีการสำรวจ

                ใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

 

 

กรอบแนวคิด

                การสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใน 5 ด้าน ดังนี้

1.             ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2.             ความขยันหมั่นเพียร

3.             ความซื่อสัตย์

4.             ความกตัญญูกตเวที

5.             ความสนใจในศาสนา

 

 

สถิติที่ใช้

                ค่าร้อยละ

 

 

ประชากร

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 112 คน

 

 

กลุ่มตัวอย่าง

                ศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน

 

 

การวิเคราะห์ผลจากตาราง

                ตาราง แสดงการสำรวจคุณธรรม- จริยธรรมของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความรู้สึกของผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 


                จากตาราง พบว่า คุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความรู้สึกของผู้ปกครองแยกเป็นรายด้านจากด้านผู้ปกครองมีความคิดเห็นมากไปหาน้อย เห็นว่า นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที(ร้อยละ 83.67) รองลงมา คือ ความซื่อสัตย์ (ร้อยละ 79.67) ความสนใจในศาสนา(ร้อยละ 78.00) ความขยันหมั่นเพียร(ร้อยละ 78.00) และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่(ร้อยละ 74.67)  ของบุตรหลานมีน้อยตามลำดับ

 

 

ผลการสำรวจ

 

 

                สรุปผลดังนี้

                ในการสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในความรู้สึกของผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 สรุปผลการศึกษาสำรวจโดยภาพรวม รายด้าน พบว่าการปฏิบัติพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

 

 

 

อภิปรายผล

                จากการสำรวจครั้งนี้ได้พบว่าการจัดการเรียนการสอน นอกจากครูจะให้ความรู้ทางทฤษฎีที่ห้องเรียนแล้วครูควรสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อสนองต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ คือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม มีความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข คุณธรรม-จริยธรรมที่ควรนำมาสอดแทรกหรือฝึกให้นักเรียนฝึกจนติดเป็นนิสัยตามความสำคัญก่อน-หลังตามลำดัง ดังนี้

                อันดับที่ 1              ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                อันดับที่ 2              ความขยันหมั่นเพียร

                อันดับที่ 3              ความสนใจในศาสนา

                อันดับที่ 4              ความซื่อสัตย์

                อันดับที่ 5              ความกตัญญูกตเวที

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.     ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาครูผู้สอนควรให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม-จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนสอนในแต่ละคาบ ประมาณ 5 นาที

2.     ทุกกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียนควรสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรมเข้าไปด้วย

3.     ครูผู้สอนควรแสดงออกถึงการมีคุณธรรม-จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมแก่ผู้เรียนด้วย

4.   ควรสำรวจคุณธรรม-จริยธรรมเป็นระยะๆทุกภาคเรียนทั้งจากความรู้สึกของผู้ปกครองและความรู้สึกของนักเรียนเอง

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-11-04
: หัวข้อข่าวสาร :
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗(ต่อ)
................................................................................................
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗
................................................................................................
ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
................................................................................................
วิจัยในชั้นเรียน
................................................................................................
วิจัยในชั้นเรียน
................................................................................................
วิจัยในชั้นเรียน
................................................................................................
วิจัยในชั้นเรียน
................................................................................................
ค่ายเด็กปฐมวัยนำเด็กไทยสู่อาเซียน
................................................................................................
กิจกรรมวันวิทย์ฯโรงเรียนบ้านโป่งเปือย
................................................................................................
อัพเดทล่าสุด ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 ได้ที่นี่
................................................................................................